Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 461 / 29.04.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 461

ОТНОСНО: Разпореждане с обект - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Лясковец, във връзка с Решение № 432/ 28.01.2010 г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на обект - общинска собственост: Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – за производствено-складови дейности (ПСД), с площ 1 638 кв.м, в кв. 117 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Мерданя, общ. Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 671/24.11.2009 г., с начална тръжна цена 9 828.00 лева (девет хиляди осемстотин двадесет и осем лева без включен ДДС) и депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена – 982.80 лева.

2. Публичният търг с тайно наддаване за обекта по точка 1 да се проведе в салона на сградата на Община Лясковец, находяща се в гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, на 03.06.2010 г., от 10.00 часа.

3. Заплащането на договорената цена се извършва в седемдневен срок от обявяването на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплаща в левове по сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445600.
Режийни разноски в размер на 2 % върху договорената сума да се заплаща по сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 447000.
Местен данък в размер на 2 % върху договорената сума да се заплаща по сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500.
Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка за обекта по точка 1 е в размер на 80.00 лева (осемдесет лева), да се заплатят в касата на Общината.
Такса “Административна услуга” в размер на 16.00 лева да се заплаща в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава за обекта тръжната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.

5. Тръжна документация да се получава в Информационния център в Община Лясковец след заплащане на такса от 50.00 лева за обекта по точка 1.

6. Определя срок за закупуване на тръжна документация, подаване на пликове с оферти и внасяне на депозит за участие до 17.00 часа на 02.06.2010 г.

7. Депозитът се внася по сметка на Община Лясковец: IBAN BG11IORT80433300180001, BIC: IORTBGSF, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.

8. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжните книжа. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

9. При неявяване на кандидати повторен търг с тайно наддаване за обекта по точка 1 да се проведе на 10.06.2010 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

10. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг, подаване на пликове с оферти и внасяне на депозит до 17.00 часа на 09.06.2010 г.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търгът с тайно наддаване и сключването на договор за продажба със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/