Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 462 / 29.04.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 462

ОТНОСНО: Определяне предназначение на общински жилища.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.1, т.2 и ал.2 и чл.47 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 и ал.2, чл.33, ал.1, т.3, ал.2, ал.5 и ал.6 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, и молба с вх.№ М-342/26.03.2010 г. от Людмила Събева Мирчева - наемател на общински апартамент, находящ се в гр. Лясковец, на ул. “Иван Камбуров” № 19, вх. В, ет. 1, ап. 1 и молба с вх.№ М-343/26.03.2010 г. от Надка Христова Атанасова - наемател на общински апартамент, находящ се в гр. Лясковец, на ул. “Росица“ № 4, ет. 2, ап. 5.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя 2 броя жилища - общинска собственост, за продажба на наематели, настанени в тях по административен ред, съгласно приложение № 1.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия, съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, свързани с подготовка за продажба на жилищата – общинска собственост по точка 1.

Приложение № 1
на Решение № 462/29.04.2010 г.
на Общински съвет-Лясковец

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА НА НАЕМАТЕЛИ, НАСТАНЕНИ В ТЯХ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД


1. Апартамент на ул. “Иван Камбуров” № 19, вх. В, ап. 01, ет. 01 в гр. Лясковец (Акт за частна общинска собственост № 277/16.07.1997 г.) с наемател Людмила Събева Мирчева.


2. Апартамент на ул. “Росица” № 4, вх. А, ап. 05, ет. 02 в гр. Лясковец (Акт за частна общинска собственост № 382/29.03.2000 г.) с наемател Надка Христова Атанасова.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/