Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 463 / 29.04.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 463

ОТНОСНО: Провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.6, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, ал.3, чл.12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, чл.5, чл.7, чл.10, ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с Решения с №№ 308/28.05.2009 г. и 433/28.01.2010 г. на Общински съвет- Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема анализ на правното състояние и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, представляващ: Сграда - колиен кантар, навес при кантара и съоръжение 15 т колиен кантар (с отстъпено право на строеж върху държавна земя), находящ се в поземлен имот № 236013 по картата на възстановената собственост (КВС), в Стопански двор - с. Добри дял, общ. Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 19а/21.12.1996 г.

2. Приватизацията на обекта по точка 1 да се извърши чрез публично оповестен конкурс на един етап.

3. Определя минимална конкурсна цена на обекта по точка 1 в размер на 5200.00 лева.

4. Определя депозит за участие в конкурса за приватизация на обекта по точка 1 в размер на 520.00 лева, представляващ 10 % от минималната конкурсна цена.

5. Депозитът за участие в конкурса за приватизация на обекта се внася по IBAN на Община Лясковец: BG11IORT80433300180001, BIC: IORTBGSF – ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново в срок до 24.06.2010 г. вкл.

6. Утвърждава конкурсната документация и информационния меморандум като част от нея за обекта по точка 1.

7. Конкурсната документация се закупува в Информационния център в община Лясковец, след заплащане такса от 100.00 лева за обекта по точка 1 до 17.00 часа на 14.06.2010 г.

8. При закупуване на конкурсна документация следва да бъдат представени следните документи: копия от документ за самоличност, съдебно решение или удостоверение вписване в търговския регистър на Агенцията по вписвания, удостоверение за актуално състояние и ЕИК по БУЛСТАТ.

9. Лицата, закупили конкурсна документация могат да отправят в писмена форма искания за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до 17.00 часа на 18.06.2010 г.

10. Определя срок за подаване на конкурсни предложения от кандидатите до 17.00 часа на 24.06.2010 г.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец правомощия за провеждане на приватизационната процедура съгласно Наредбата за търговете и конкурсите, както и да сключи приватизационен договор със спечелилия конкурса за приватизация на обекта по точка 1 кандидат.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/