Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 464 / 29.04.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 464

ОТНОСНО: Преобразуване на публична в частна общинска собственост поради отпадане на предназначението по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.1 Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.2, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 8 гласа “за”, 4 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението (изх. № ИП-01-1702/20.04.2010 г.) за промяна предназначението на съществуваща сграда, представляваща кино “Христо Ботев” в град Лясковец в административна сграда и обявяването й за частна общинска собственост.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/