Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 472 / 27.05.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 472

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Лясковец, във връзка с постъпило заявление с вх. № ОС–2115/15.05.2010 г. от ЕТ “РОЗА-В.Т.-РОЗА МАРИНОВА” – с.Козаревец, общ.Лясковец, представляван от Ани Игнатова Ахмед–пълномощник, със седалище и адрес на управление: с.Козаревец, общ.Лясковец, ул. “Васил Левски” № 28.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се ликвидира съсобствеността между Община Лясковец и ЕТ “РОЗА-В.Т.-РОЗА МАРИНОВА” с.Козаревец, общ.Лясковец, представляван от Ани Игнатова Ахмед–пълномощник, със седалище и адрес на управление: с.Козаревец, общ.Лясковец, ул. “Васил Левски” № 28, чрез продажба на 412/1932 идеални части, собственост на Община Лясковец, представляващи част от имот № 366, 792, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV – за производствено складови дейности (ПСД), находящ се в кв. 63 по ПУП на с.Козаревец, общ.Лясковец, целият с площ 1932 кв.м, по Акт за общинска собственост (частна) № 674/14.05.2010 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия за ликвидиране на съсобствеността по Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/