Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 473 / 27.05.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 473

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Лясковец, във връзка с постъпило заявление с вх. № ОС–2113/15.05.2010 г. от Боян Тодоров Люцов от с.Козаревец, общ.Лясковец, ул. “Пролет” № 3.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се ликвидира съсобствеността между Община Лясковец и Боян Тодоров Люцов чрез продажба на 1315/2510 идеални части, собственост на Община Лясковец, представляващи част от имот № 817, 45, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) V – 817, 45 – за производствено-складови дейности (ПСД), находящ се в кв. 18А по ПУП на с.Козаревец, общ.Лясковец, целият с площ 2510 кв.м, съгласно Акт за общинска собственост (частна) № 675/14.05.2010 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия за ликвидиране на съсобствеността по Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/