Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 474 / 27.05.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 474

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, ал.4, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с постъпило заявление с вх. № М–157/03.02.2010 г. от Иван Йорданов Иванов от гр.Горна Оряховица.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и от друга страна Иван Йорданов Иванов от гр.Горна Оряховица, ул. “Борима” № 8, вх. А, чрез продажбата на 166/1537 идеални части, представляващи част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV2507, 2508, 2552, 2553, 2554, 2506, целият с площ 1537 кв. м, находящ се в кв. 122 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, които идеални части са общинска собственост съгласно Акт за частна общинска собственост (АОС-частна) № 672/11.05.2010 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по прекратяване (ликвидиране) на съсобствеността върху недвижимия имот по точка 1 по реда на Наредбата за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/