Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 476 / 27.05.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 476

ОТНОСНО: Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с писмо с вх. № ОС–922/30.04.2010 г. на Министерство на земеделието и храните.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот – публична общинска собственост, представляващ: Водоем, разположен в землището на с.Джулюница, общ.Лясковец, при първоначален месечен наем в размер на 12.63 лева, като същият се актуализира годишно с инфлационния индекс за предходната година. Водоемът представлява поземлен имот № 000141 по картата на възстановената собственост (КВС) с площ 3.997 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 98/09.02.2010 г.

2. Възлага на кмета на Общината да организира и проведе процедурата по отдаването под наем на обекта по точка 1 и сключи договор за наем със спечелилия конкурса участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/