Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 477 / 27.05.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 477

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, заявление с вх. № ОС-1948/04.05.2010 г. от ЕТ “Мак – Стефан Янев” гр.Горна Оряховица и становище с вх. № ОС-2155/18.05.2010 г. от кмета на Кметство Добри дял.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2010 година - в раздел ІІІ. “Под наем” - т.3: Помещение за търговска дейност с площ 40.50 кв.м, находящо се в първи етаж, в сградата на Кметство Добри дял, община Лясковец.

2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение за търговска дейност, с площ 40.50 кв.м, представляващо част от имот - публична общинска собственост, находящо се на първи етаж в сградата на кметство Добри дял, актувано с Акт за публична общинска собственост №75/10.12.2004 г.

3. Определя първоначален месечен наем в размер на 164.29 лева.

4. Актуализацията на наемната цена да се извършва с инфлационния индекс за предходната година. Разходите, свързани с ползване на помещението са за сметка на наемателя.

5. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на търга по реда на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/