Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 478 / 27.05.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 478

ОТНОСНО: Предоставяне на право на безвъзмездно ползване на помещения - общинска собственост, намиращи се в УПИ ІІ – кино “Христо Ботев”, в кв. 69 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец, за офис на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност “Местна инициативна група Лясковец-Стражица” и Общинско кабелно радио-Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, чл.6, ал.1 и ал.3, чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.1, чл.41, ал.3, ал.5 и ал.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при спазване на изискването на чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за поименно гласуване, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.2, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 7 гласа “за”, 4 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението (изх. № РД-01-2162/18.05.2010 г.) за обявяване за частна общинска собственост съществуваща сграда (бивше кино “Христо Ботев”), с предназначение за административно-обществено обслужване, преместване на Общинско кабелно радио-Лясковец в нея, и учредяване безвъзмездно право на ползване на две помещения в сградата на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност “Местна инициативна група Лясковец-Стражица”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/