Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 480 / 15.06.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 15.06.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 480

ОТНОСНО: Обявяване за почивен ден 29 юни 2010 година за работещите в бюджетната сфера на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Обявява за почивен ден 29 юни 2010 г. за работещите в бюджетната сфера на Община Лясковец, като той да се отработи на 26 юни 2010 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/