Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 481 / 15.06.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 15.06.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 481

ОТНОСНО: Приемане изменение на бюджета на Община Лясковец за 2010 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18 от Закона за общинските бюджети, във връзка с молба от Председателя на читалищното настоятелство на НЧ „Напредък 1870” гр.Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема изменение на бюджета на Община Лясковец за 2010 година, както следва:

А. Местни дейности - - 1 200 лева
1. Функция І – „Общи държавни служби”
Дейност 122 – Общинска администрация - - 1 200 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - - 1 200 лева

Б. Дофинансиране
1. Функция VІІ – „Почивно дело, култура, религ.дейности”
Дейност 738 – Читалища - + 1 200 лева
Субсидии за организации с нестопанска цел § 45-00 - + 1 200 лева


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/