Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 482 / 15.06.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 15.06.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 482

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на читалище „Напредък 1870” гр.Лясковец, сграда – общинска собственост (бивше кино „Христо Ботев”), намираща се в УПИ ІІ – за църква, кино и административна сграда, в кв.69 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.6, във връзка с чл.5, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и молба от председателя на читалищното настоятелство на НЧ „Напредък 1870” гр.Лясковец, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 2 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Предоставя безвъзмездно за управление за период от 10 години сграда – общинска собственост, представляваща бивше кино „Христо Ботев”, находяща се в югоизточната част на УПИ ІІ – за църква, кино и административна сграда, в кв.69 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр.Лясковец, актувана с Акт № 60 от 22.11.2001 г., на читалище „Напредък 1870” гр.Лясковец.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по предоставяне на обекта по точка 1 безвъзмездно за управление на читалище „Напредък 1870” гр.Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/