Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 485 / 15.06.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 15.06.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 485

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Иван Йорданов Иванов от гр. Горна Оряховица.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и Решение № 474/27.05.2010 г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се сключи договор за продажба на 166/1537 идеални части, представляващи част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV2507,2508,2552,2553,2554,2506, целият с площ 1537 кв.м, находящ се в кв. 122 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, които идеални части са общинска собственост съгласно АОС-ч № 672/11.05.2010 г., между Община Лясковец в качеството й на продавач и Иван Йорданов Иванов, в качеството му на купувач при пазарна цена 4150.00 лева.

2. Заплащането от купувача на пазарната цена, както и дължимите режийни разноски и такси, да се извърши в 7 – дневен срок от издаване на заповедта от кмета на Община Лясковец.

3. Пазарната цена да се заплати в левове по IBAN на Община Лясковец BG02IORT8043840019000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445600. Режийни разноски в размер на 83.00 лева, представляващи 2% върху пазарната цена да се заплатят по IBAN на Община Лясковец BG02IORT804300190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 83.00 лева, представляващи 2% върху пазарната цена да се заплати по IBAN на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500 – ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.
Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта в размер на 50.00 лева, да се заплатят в касата на Общината.
Такса “Административна услуга” в размер на 16.00 лева, да се заплати в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства не се приемат.

4. Възлага на кмета на Общината издаването на заповед и сключването на договор за продажба на 166/1537 идеални части, представляващи част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV2507,2508,2552,2553,2554,2506, целият с площ 1537 кв.м, находящ се в кв. 122 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец с Иван Йорданов Иванов от гр.Горна Оряховица за прекратяване (ликвидиране) на съсобствеността.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/