Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 487 / 15.06.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 15.06.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 487

ОТНОСНО: Продажба на общински жилища – апартаменти.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1 и чл.36, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет–Лясковец, във връзка с Решение № 462/29.04.2010 г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Да се извърши продажба на 2 броя (два броя) общински жилища, както следва:

1. Апартамент със застроена площ 69.48 кв.м, заедно с 6.73 % идеални части от общите части на сградата, находящ се на ул. “Иван Камбуров” № 19, вх. В, ет. 1, ап. 1 в гр. Лясковец, светла площ на избено помещение № 1 – 5.54 кв.м, с Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 277/16.07.1997 г., с наемател Людмила Събева Мирчева на пазарна цена в размер на 15 960.00 лева (петнадесет хиляди деветстотин и шестдесет лева).

2. Апартамент със застроена площ 40.25 кв.м, заедно със съответния % идеални части от общите части на сградата, находящ се на ул. “Росица” № 4, вх. А, ет. 2, ап. 5 в гр. Лясковец, светла площ на избено помещение № 5 – 5.42 кв.м, с Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 382/29.03.2000 г., с наемател Надка Христова Атанасова на пазарна цена в размер на 11 900.00 лева (единадесет хиляди и деветстотин лева).

ІІ. Заплащането на пазарната цена и дължимите режийни разноски и такси да се извърши в седемдневен срок от издаване на заповед по чл. 36, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет – Лясковец.
ІІІ. Дължимата сума се заплаща в левове по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445500, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.
Режийни разноски в размер на 2% върху договорената сума се заплаща по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 447000, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.
Местен данък в размер на 2% върху договорената сума се заплаща по следната сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.
Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне на пазарна оценка в размер на 100.00 лева (сто лева) се заплаща в касата на Общината.
Такса “Административна услуга” в размер на 25.00 лева (двадесет и пет лева) се заплаща в Информационния център на Община Лясковец.

ІV. Възлага на кмета на Общината последващи действия, съгласно Закона за общинската собственост и Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет – Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/