Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 490 / 24.06.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 43 от заседание
на ОбС, проведено на 24.06.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 490

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2010 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2010 година, както следва:

МЕСЕЦ АВГУСТ

1.Информация за изпълнение бюджета на Община Лясковец за първото полугодие на 2010 година.
2.Отчет за изпълнението на програма с общински антикризисни мерки през 2009 година.
3.Отчет за работата на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2010 година.
4.Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената жътвена кампания в община Лясковец.
5.Анализ на ситуацията и оценка на потребностите, във връзка с предоставянето на социални услуги в Община Лясковец. Аналитичен доклад.
6.Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Общината и председателя на Общински съвет-Лясковец за второто тримесечие на 2010 година.
7.Управление и разпореждане с общинска собственост.
8.Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2010/2011 година.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

1.Списък-предложение за финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа за 2011 година.
2.Доклад за следприватизационния контрол.
3.Управление и разпореждане с общинска собственост.

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

1.Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2010/2011 година в Община Лясковец.
2.Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Общината и председателя на Общински съвет-Лясковец за третото тримесечие на 2010 година.
3.Информация за състоянието и опазването на културно-историческото наследство.
4.Управление и разпореждане с общинска собственост.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

1.Информация за есенните селскостопански дейности – получена продукция и сеитба.
2.Управление и разпореждане с общинска собственост.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

1.План за работа на Общински съвет-Лясковец за първото полугодие на 2011 година.
2.Отчет за изпълнение на плана за продажби по ЗОС и ЗПСК.
3.Приемане на общинска стратегия за предоставяне на социални услуги в община Лясковец за периода 2011/2015 г.
4.Културен календар на Община Лясковец от месец януари до края на март 2011 година и план-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
5.Приемане на план-сметка за такса ТБО, съгласно чл.66 от ЗМДТ.
6.Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2010 година.
7.Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
8.Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.
9.Управление и разпореждане с общинска собственост.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/