Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 493 / 24.06.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 43 от заседание
на ОбС, проведено на 24.06.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 493

ОТНОСНО: Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.63, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец, във връзка с Правила и критерии за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, “против” няма и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Удостоява (посмъртно) капитан Тодор Георгиев Матров със званието “Почетен гражданин на Община Лясковец” за принос в устояване на националните идеали.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/