Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 497 / 05.08.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 45 от заседание
на ОбС, проведено на 05.08.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 497

ОТНОСНО: Включване на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2010/2011 г., които се утвърждават с акт на Министерски съвет.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, параграф 6в, точки 1, 2, 3, 4 и 5 от Закона за народната просвета и чл.7, ал.1 от ПМС 84 от 06.04.2009 г.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване - с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Предлага на Министерството на образованието, младежта и науката да бъдат включени в Списъка на средищните училища в Република България при актуализирането му за 2011 година:

1. Средно общообразователно училище „Максим Райкович” град Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново.

2. Основно училище „Петко Рачев Славейков” село Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/