Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 502 / 19.08.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 19.08.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 502

ОТНОСНО: Информация за изпълнението на Програма с общински антикризисни мерки през 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа “за”, 4 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информация за изпълнението на Програма с общински антикризисни мерки.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/