Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 505 / 19.08.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 19.08.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 505

ОТНОСНО: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет-Лясковец за второто тримесечие на 2010 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на кмета на Общината, във връзка с изпълнението на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерски съвет от 1986 година.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Одобрява средствата за командировка на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – кмет на Община Лясковец, както следва:

1. За второто тримесечие на 2010 година
В страната – многократно пътуване до гр.София и гр.Русе 60,00 лева, и еднократно пътуване до гр.Ловеч и гр.Шумен 136,00 лева, общо 196,00 лева.

ІІ. Одобрява средствата за командировка на Петър Иванов Славчев – председател на Общинския съвет - Лясковец, както следва:

1. За второто тримесечие на 2010 година
В страната – до гр.Самоков 20,00 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/