Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 506 / 19.08.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 19.08.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 506

ОТНОСНО: Избор на представител на Община Лясковец в Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.9, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.51, ал.5 от Закона за общинската собственост и чл.2 и чл.6 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя Даниела Христова Николова, с ЕГН 6907161490, общински съветник в Общински съвет-Лясковец, за представител на Община Лясковец в Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново, в което акционерно дружество Общината е акционер.

2. Упълномощава Даниела Христова Николова да представлява Община Лясковец в Общото събрание на акционерите и да участва във вземането на решения от него, съобразно притежаваните от Общината акции в капитала на Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/