Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 507 / 19.08.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 19.08.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 507

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху движими вещи – общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2 - 6 от Закона за общинската собственост и чл.41, ал.2, ал.3, ал.5, ал.6 и ал.8 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху движими вещи-общинска собственост, представляващи: Оборудване за техническа експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи - Lot 1 (Приложение 1) и Оборудване за диагностика и моделиране на водоснабдителни и канализационни мрежи - Lot 2 (Приложение 2), съгласно Договор между МОСВ и “КОМ.ИНТ СПА Италия“ за “Доставка на оборудване за диагностика, техническа експлоатация и моделиране на ВиК мрежите на Общини Горна Оряховица и Лясковец” - Lot 1 и Договор между МОСВ и DHI a.s. Чехия за „Доставка на оборудване за диагностика и моделиране на водоснабдителната и канализационна системи на общините Горна Оряховица и Лясковец” - Lot 2, в полза на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, район - Лясковец, с ЕИК 104055066, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. “П.К.Яворов” № 30, представлявано от управителя Никола Цанков Русев.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед и да сключи договор с „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново, район - Лясковец, за учредяване безвъзмездно право на ползване върху движимите вещи, описани в точка 1 за срок от 10 години или до приемане на нов Закон за водоснабдяване и канализация или аналогичен на него.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/