Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 515 / 09.09.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 09.09.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 515

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, § 53, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година и становище с вх. № РД-01-3774/03.09.2010 г. от директора на ОУ „П.Р.Славейков” с. Джулюница.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години, на част от помещение (обект за раздаване на храна) с площ 10 кв.м, находящо се в сградата на ОУ „П.Р.Славейков” с. Джулюница, община Лясковец, актувано с акт за публична общинска собственост № 15/12.11.1997 г.

2. Определя първоначален месечен наем за обекта в размер на 40.57 лева.

3. Месечният наем да се заплаща от наемателя в ОУ „П.Р.Славейков” с. Джулюница, община Лясковец до 10-то число на месеца, следващ месеца на ползването, като за времето на лятна ваканция наем не се дължи.

4. Актуализацията на наемната цена да се извършва с инфлационния индекс за предходната година. Разходите, свързани с ползване на обекта са за сметка на наемателя.

5. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането конкурса по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/