Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 516 / 30.09.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 516

ОТНОСНО: Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава Списък за финансиране от държавния бюджет през 2011 година на обекти от общинската пътна мрежа на Община Лясковец, както следва:

1. Реконструкция на път ІV - 40044 “Добри дял - Родина” - от км 1+600 до км 2+000 на стойност 118 117 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

2. Отводняване на път ІV - 53002 “Драгижево - Церова кория” - при км 0+700 на стойност 31 249 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

3. Рехабилитация на път ІV - 53002 “Драгижево - Церова кория” - от км 0+053 до км 3+600 на стойност 603 222 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

4. Рехабилитация на път ІV - 51419 “Драгижево - Мерданя” - от км 7+300 до км 12+500 на стойност 936 525 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

5. Рехабилитация на път ІV - 40044 “Добри дял - Родина” - от км 0+000 до км 6+700 на стойност 1 252 800 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

6. Рехабилитация на път ІV – 40923 „І-4 (Козаревец) - Джулюница – Кесарево” - от км 19+600 до км 28+300 на стойност 1 699 478 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

7. Рехабилитация на път ІV – 40925 “Бреговица – гара Джулюница” - от км 11+400 до км 11+780 на стойност 80 000 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.


ІІ. Общата стойност на средствата, посочени в точка І възлизат на 4 721 391 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/