Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 517 / 30.09.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 517

ОТНОСНО: Заявление за отпускане на персонална пенсия.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал.1, ал.2, т.1 и ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се внесе в Министерски съвет на Република България предложение за отпускане на персонална пенсия на Борислав Тодоров Иванов с ЕГН 9307277524, адрес: с.Джулюница, община Лясковец, ул. “Стефан Стамболов” № 4.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/