Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 519 / 30.09.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 519

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.5 от Закона за закрила на детето и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Изменя и допълва Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец, като създава нова алинея 9 в член 11 със следното съдържание:

“В заведенията за хранене и развлечения с изцяло нощем режим не се разрешава присъствието на лица до 18-годишна възраст след 22,00 часа.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/