Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 522 / 30.09.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 522

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост (язовир „Сухия дол” в землището на гр. Лясковец).

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с писмо с вх. № ОС-3520 / 17.08.2010 г. на Министерството на земеделието и храните.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот № 000434 по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на гр. Лясковец, представляващ язовир „Сухия дол” с площ 15.028 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост № 51/03.10.2000 г., при първоначален месечен наем в размер на 47.49 лева, като същият се актуализира годишно с инфлационния индекс за предходната година. Определя стъпка на наддаване – 8 % от първоначалния месечен наем за обекта.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира и проведе процедурата по отдаване под наем на обекта по точка 1 и сключи договор за наем със спечелилия търга участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/