Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 523 / 30.09.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 523

ОТНОСНО: Провеждане на търг с явно наддаване за продажба по Закона за общинска собственост на овощна градина с бракувани трайни насаждения, находяща се в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец, представляваща имоти с № 107001 и № 053001.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.57, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, Решение № 395/26.11.2009 г., Решение № 428/28.01.2010 г. и Решение № 432/28.01.2010 г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на овощна градина с бракувани трайни насаждения, представляваща имоти с № 107001 и № 053001 с обща площ 382.890 дка, находящи се в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец, местност „Здравец”, категория ІІ, бракувани съгласно протокол от 01.03.2010 г. на комисия, назначена от Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Велико Търново, актувани с Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 216/05.05.1997 г. и Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 198/05.05.1997 г., при начална тръжна цена 421 180 лева (четиристотин двадесет и една хиляди, сто и осемдесет лева).

2. Търгът да се проведе на 08.11.2010 г. от 09.00 часа в салона, в сградата на Община Лясковец, находяща се в гр.Лясковец, пл.“Възраждане” № 1.

3. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея.
4. Определя стъпка на наддаване – 1 % от началната тръжна цена за обекта по точка 1, в размер на – 4 211.80 лева (четири хиляди, двеста и единадесет лева и осемдесет стотинки).

5. Депозит за участие – 30% от началната тръжна цена за обекта по точка 1, в размер на 126 354 лева (сто двадесет и шест хиляди, триста петдесет и четири лева).

6. Депозитът за участие да се внася по сметка на Община Лясковец: IBAN BG11IORT80433300180001, BIC: IORTBGSF, ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново, в срок до 05.11.2010 г. включително.

7. Заплащането на договорената цена да се извършва по следния начин:
7.1. Първа вноска - 50 % от цената, с приспаднат депозит, в 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Лясковец за определяне на спечелилия търга участник;
7.2. Окончателно плащане - в 15-дневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета на Община Лясковец за определяне на спечелилия търга участник. В този срок купувачът заплаща и 2 % режийни разноски върху цената, 2 % местен данък, разходите за изготвяне на пазарна оценка в размер на 200.00 лева, както и такса “Административна услуга” в размер на 16.00 лева. Непарични платежни средства не се приемат.

8. Тръжната документация за обекта се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева (петдесет лева), в срок до 17.00 часа на 05.11.2010г.

9. Спечелилият търга участник ще бъде определен със заповед на кмета на Община Лясковец в 7 (седем) дневен срок от провеждане на търга.

10. Заявление за участие в търга се подава в Информационния център на Община Лясковец в срок до 17.00 часа на 05.11.2010 г.

11. При неявяване на кандидати, повторен търг с явно наддаване да се проведе на 15.11.2010 г. в същия час, на същото място, при същите условия, като тръжна документация се закупува до 17 часа на 12.11.2010 г.; заявления се приемат до 17.00 часа на 12.11.2010 г.; депозит за участие се заплаща до 12.11.2010 г. включително.

12. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търга и сключването на договор със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/