Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 524 / 30.09.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 524

ОТНОСНО: Учредяване на Асоциация по ВиК по чл.198 б, точка 2 от Закона за водите и участието на Община Лясковец в общото събрание на асоциацията.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198 е, ал.5 от Закона за водите.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 8 гласа “за”, 5 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в асоциация по ВиК – кмета на общината, при провеждане на общото събрание за учредяване на асоциация по ВиК на територията на област Велико Търново, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. Приемане на предложения дневен ред – да гласува „за”.

2. Официална част по учредяване на асоциация по ВиК – да гласува „за”.

3. Вземане на решение за разпределяне на гласовете в Общото събрание на асоциацията – да гласува „за” по предложения начин:

№ Представител на държава/общини % съотношение на гласовете в асоциацията
1. Областна администрация Велико Търново 35
2. Община Велико Търново 23.94
3. Община Горна Оряховица 14.07
4. Община Елена 3.00
5. Община Златарица 1.31
6. Община Лясковец 4.12
7. Община Павликени 8.29
8. Община Полски Тръмбеш 4.94
9. Община Стражица 4.37
10. Община Сухиндол 0.96

4. Разни – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

ІІ. На основание чл.198 е, ал.3, пр.ІІ от Закона за водите – при невъзможност на кмета на общината да участва в общото събрание, определя за представител на Община Лясковец в общото събрание (учредително, редовно и/или извънредно) на асоциацията по ВиК на територията на област Велико Търново, г-жа Катерина Гужева – директор на дирекция „Изграждане на жизнената среда, общинска собственост и общинска охрана” в общинска администрация на Община Лясковец.

ІІІ. Приема следния ред за съгласуване на позицията и мандата на представителя на общината в заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК:

1. Представителят на Община Лясковец в общото събрание на асоциацията по ВиК – кмета на общината или представителят, определен с решение на общинския съвет по реда на предходната точка ІІ от настоящото решение, е длъжен в срок от три работни дни след получаване на покана или проект на дневен ред за предстоящо редовно/извънредно заседание на асоциацията по ВиК, да ги внесе за разглеждане от Общинския съвет.

2. В предложението си представителят на общината в асоциацията по ВиК е длъжен да посочи дневния ред на заседанието и мотивирано предложение за вземане на решение по всяка отделна точка от дневния ред.

3. Предложението по предходната точка 2 на представителя на общината в асоциацията по ВиК се разглежда и обсъжда по реда, предвиден в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/