Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 526 / 28.10.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 526

ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2010-2011 година в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2010-2011 година в Община Лясковец.

2. Общинска администрация да осъществява стриктен контрол на предстоящото зимното поддържане и снегопочистване на пътната мрежа в общината, като за извършените дейности се представя ежемесечна информация на общинския съвет.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/