Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 528 / 28.10.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 528

ОТНОСНО: Вземане на решение за възлагане на превози с конкурс за обслужване на автобусни линии и разписания по тях от утвърдена областна транспортна схема на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1, т.2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, издадена от Министерство на транспортна и съобщенията.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - с 12 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет-Лясковец взема решение за възлагане с конкурс на обществен превоз на пътници за обслужване на автобусни линии и разписания по тях от утвърдена областна транспортна схема на Община Лясковец, както следва:

- Линия № 41 - Горна Оряховица - Добри дял - Козаревец.
- Линия № 43 - Горна Оряховица - Добри дял - Козаревец - Джулюница.
- Линия № 99 - Горна Оряховица - Драгижево - Мерданя.

II. На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общинския съвет-Лясковец упълномощава Кмета на Община Лясковец да проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници за обслужване на автобусни линии и разписания по тях от утвърдена областна транспортна схема на Община Лясковец, съгласно изискванията на същата Наредба и да сключи договор, съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, с кандидата класиран на първо място, за срок от 5 години.
III. На основание чл. 17, ал. 5 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, определя комисия за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения в състав:

Председател: Георги Петров – Заместник-кмет на Община Лясковец;
Членове: 1. Мариян Паскалев – Секретар на Община Лясковец
2. Гергана Кирилова - Главен юрисконсулт при Община Лясковец;
3. Диянка Бобева-Михайлова - Директор на Дирекция “БФСДПИО” в общинска администрация на Община Лясковец;
4. Даниела Маринова – Старши експерт в Дирекция „ИПХД” в общинска администрация на Община Лясковец;
5. Представител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
6. Представител на КАТ – Пътна полиция;
7. Представител на Териториална дирекция на Националната агенция по приходите;
8. Представител на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт;

и резервни членове:
1. Дочка Давидкова – Старши специалист в Дирекция „ИПХД” в общинска администрация на Община Лясковец;
2. Дончо Алексиев – Старши експерт в Дирекция „ИПХД” в общинска администрация на Община Лясковец;

IV. На основание чл. 19 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, утвърждава критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите в конкурса за възлагане на обществен превоз на пътници за обслужване на автобусни линии и разписания по тях от утвърдена областна транспортна схема на Община Лясковец, както следва:

1. Критерии и начин за образуване на комплексна оценка на предложенията:

1.1. Предлаганата цена на един пътнико-километър с включен данък върху добавената стойност (ДДС) – максимален брой точки: 50 точки.
– най-ниска цена – 50 точки.
− следваща, по-висока от най-ниската предложена цена – 40 точки.
− всяка следваща, по-висока от предходната предложена цена – с по 5 точки по-малко.

1.2. Екологични качества на автобусите, предназначени за обслужване на автобусни линии и разписания по тях от утвърдена областна транспортна схема на Община Лясковец – максимален брой точки: 45 точки.
– за всяко превозно средство от предназначените за обслужване на автобусни линии и разписания по тях от утвърдена областна транспортна схема на Община Лясковец, оборудвано с катализатор – 5 точки.
– за всяко превозно средство от предназначените за обслужване на автобусни линии и разписания по тях от утвърдена областна транспортна схема на Община Лясковец, без катализатор – 0 точки.

1.3. Допълнително оборудване за превоз на трудноподвижни лица на автобусите, предназначени за обслужване на автобусни линии и разписания по тях от утвърдена областна транспортна схема на Община Лясковец – максимален брой точки: 45 точки.

– при наличие на допълнително оборудване за превоз на трудноподвижни лица – по 5 точки на превозно средство.
– при липса на допълнително оборудване за превоз на трудноподвижни лица – 0 точки на превозно средство.

1.4. Допълнителни услуги в превозните средства, предназначени за обслужване на автобусни линии и разписания по тях от утвърдена областна транспортна схема на Община Лясковец – максимален брой точки: 18 точки.

– за всички предложени услуги, осигуряващи допълнителни удобства по време на пътуването – по 2 точки на превозно средство.

1.5. Възраст на всеки от автобусите от автобусния парк, предназначен за обслужване на автобусни линии и разписания по тях от утвърдена областна транспортна схема на Община Лясковец – максимален брой точки: 90 точки, като се точкува поотделно всяко превозно средство:

– от 1 до 5 год. – 10 точки.
– от 6 до 10 год. – 5 точки.
– от 11 до 15 год. – 3 точки.
– над 16 год. – 1 точки.

1.6. Опит в изпълнение на транспортни схеми – максимален брой точки: 15 точки.
– наличие на опит в обслужването на транспортни схеми – 15 точки.
– липса на опит в обслужването на транспортни схеми – 0 точки.

Начин за образуване на комплексна оценка на предложенията - оценката е точкова, като комплексната оценка се образува от сбора на точките, получени при оценяването по всеки критерий. Класирането на отделните оферти става по комплексна оценка, т.е. общия брой натрупани точки.

2. Класиране на кандидатите - на първо място се класира кандидата, получил най-висока комплексна оценка, т.е. най-голям брой точки.

V. На основание чл. 22, ал. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, определя цена за закупуване на конкурсната документация от кандидатите за участие в конкурса в размер на 50 (петдесет) лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/