Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 529 / 28.10.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 529

ОТНОСНО: Участие на Община Лясковец като партньор по проект: “Чрез добри практики към модерно управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места” по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01. по Оперативна програма “Административен капацитет”.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 70/27.03.2008 г. на Общински съвет - Лясковец и Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007 – 2013 година, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 13 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за участие на Община Лясковец като партньор в проект: “Чрез добри практики към модерно управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места” по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01. по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), с водеща организация Община Тетевен и партньори от страни - членки на Европейския съюз – Община Тисафюред (Унгария) и Община Ладисполи (Италия).

2. Одобрява Споразумение за междурегионално общинско сътрудничество между общинските администрации на Община Тетевен и Община Лясковец, което да бъде подписано на основание чл. 59 – 61 от ЗМСМА, за съвместно реализиране на дейностите по подготовка и изпълнение на проект: „Чрез добри практики към модерно управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места”.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише споразумението за междурегионално общинско сътрудничество с Община Тетевен, да осигури писма за участие от партньорите от страни членки на Европейския съюз – Община Тисафюред (Унгария) и Община Ладисполи (Италия), както и да подготви необходимите документи за кандидатстване по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01 по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/