Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 531 / 28.10.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 531

ОТНОСНО: Отдаване на помещения, находящи се в административна сграда на ул. „Младост” № 2, гр.Лясковец, ІІ-ри етаж – страна-юг, предназначени за нуждите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за предоставяне за ползване на 3 броя помещения, с площ 48 кв.м, находящи се в общинска административна сграда на ул. „Младост” № 2 (втори етаж, страна-юг), гр.Лясковец, (АОС-п № 4/22.01.1997 г.), УПИ І-1857, кв.77 по ПУП на гр.Лясковец, на Центъра за социална рехабилитация и интеграция гр.Лясковец, във връзка с увеличаване на капацитета на социалната услуга.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/