Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 532 / 28.10.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 532

ОТНОСНО: Определяне предназначение на общински жилища за продажба.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.1, т.2 и ал.2 и чл.47 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 и ал.2, чл.33, ал.1, т.3, ал.2, ал.5 и ал.6 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет-Лясковец, и искане с вх.№ М-1021/13.09.2010 г. от Христо Стефанов Стоилков – наемател на общински апартамент, находящ се в гр.Лясковец, ул. “Максим Райкович” № 39, бл.5, ап.2; молба с вх.№ М-1103/04.10.2010 г. от Азис Реджебов Османов – наемател на общински апартамент, находящ се в гр.Лясковец, ул. “Максим Райкович” № 39, бл.1, вх.А, ет.1, ап.2; искане с вх.№ М-1129/13.10.2010 г. от Маринка Стойчева Минчева – наемател на общински апартамент, находящ се в гр.Лясковец, ул. “Максим Райкович” № 39, бл.1, вх.А, ет.2, ап.4.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 8 гласа “за”, 3 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложение с изх.№ ОС-4613/21.10.2010 г. за определяне 3 (три) броя жилища - общинска собственост, за продажба на наемателите, настанени в тях по административен ред.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/