Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 533 / 28.10.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 533

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, § 53, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и предложение с вх.№ РД-01-3347/09.08.2010 г. от директора на НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години, на част от помещение (обект за раздаване на храна) с площ 10 кв.м, находящо се в сградата на НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец, актувано с акт за публична общинска собственост № 11/30.07.1997 г.

2. Определя първоначален месечен наем за обекта в размер на 36.70 лева.

3. Месечният наем да се заплаща от наемателя в НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец до 10-то число на месеца, следващ месеца на ползването, като за времето на лятна ваканция наем не се дължи.

4. Актуализацията на наемната цена да се извършва с инфлационния индекс за предходната година. Разходите, свързани с ползване на обекта са за сметка на наемателя.

5. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането конкурса по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, като договорът за наем да се сключи след 21.12.2010 г. – датата на изтичане на действащия договор за наем.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/