Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 544 / 11.11.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 11.11.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 544

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец за безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година с проект "Изграждане на канализационна система и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на с.Мерданя, община Лясковец".

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Във връзка с кандидатстване на Община Лясковец за безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година с проект "Изграждане на канализационна система и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на с.Мерданя, община Лясковец", декларира, че дейностите по проекта отговорят на приоритетите на плана за развитие на общината.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/