Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 545 / 25.11.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 51 от заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 545

ОТНОСНО: Попълване състава на постоянни комисии на Общински съвет-Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.2 и чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Лясковец, във връзка с промяна състава на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 9 гласа “за”, 1 “против” и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира общинския съветник Иван Василев Русев за:

- член на постоянната комисия „Бюджет и финанси”;

- председател на постоянната комисия „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и концесии”;

- член на постоянната комисия “Инфраструктура, благоустройство, околна среда”.


2. Избира общинския съветник Станислава Христова Банова за:

- член на постоянната комисия „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм”;

- член на постоянната комисия “Ред, законност, безопасност на движението”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/