Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 546 / 25.11.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 51 от заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 546

ОТНОСНО: Промяна в състава на временната комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с промяна състава на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва свое Решение № 3 от 15.11.2007 г. относно създаване на временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Лясковец, както следва:

- Избира за член на временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Лясковец – Станислава Христова Банова – от квотата на Обединение „ГЕРБ-ДСБ-ССД-ЗНС”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/