Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 547 / 25.11.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 51 от заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 547

ОТНОСНО: Промяна в състава на Комисията за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, чл.16, ал.1 и чл.20, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Лясковец и промяна състава на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва свое Решение № 237 от 16.01.2009 г. относно създаване на Комисия за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, както следва:

- Избира за член на Комисията за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – Иван Василев Русев – председател на ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и концесии”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/