Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 548 / 25.11.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 51 от заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 548

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 529/28.10.2010 г. на Общински съвет – Лясковец за участие на Община Лясковец като партньор в проект: “Чрез добри практики към модерно управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места” по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01. по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК).

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнението на допълнителните указания на Управляващия орган на Оперативна програма “Административен капацитет”, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 12 гласа “за”, 1 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет – Лясковец изменя точка 2 от свое Решение № 529/28.10.2010 г., като тя придобива следното съдържание:

„2. Одобрява Споразумение за междурегионално и транснационално общинско сътрудничество между общински администрации в България, Унгария и Италия, което да бъде подписано на основание чл. 59, чл.60 и чл. 61 от ЗМСМА, за съвместно реализиране на дейностите по подготовка и изпълнение на проект: „Чрез добри практики към модерно управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места”.


2. Общински съвет – Лясковец изменя точка 3 от свое Решение № 529/28.10.2010 г., като тя придобива следното съдържание:

„3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише споразумението за междурегионално и транснационално общинско сътрудничество с Общините Тетевен, Тисафюред (Унгария) и Община Ладисполи (Италия), както и да подготви необходимите документи за кандидатстване по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01 по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК).”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/