Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 550 / 25.11.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 51 от заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 550

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с промени в действащото законодателство – изменение и допълнение в Закона за общинската собственост и отмяна на Закона за административното производство и приемане на Административнопроцесуалния кодекс.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет-Лясковец изменя и допълва Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, както следва:

§ 1. Навсякъде в Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество израза „Закона за административното производство” се заменя с израза „Административнопроцесуалния кодекс.”

§ 2. Чл. 33, ал. 1 се изменя по следния начин: „Разпоредителните сделки с имоти и вещни права се извършват въз основа на пазарни оценки, определени от оценител на имоти. Изготвянето на пазарната оценка се възлага от кмета на общината или определено от него длъжностно лице. В случая не се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.”

§ 3. Чл. 33, ал. 2 се изменя по следния начин: „Оценките се одобряват от Общински съвет и не могат да бъдат по-ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи и по-висока оценка, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търговете и конкурсите не могат да бъдат по-ниски от определените от общинския съвет”

§ 4. Чл. 38, ал. 3, изр. ІІ се изменя по следния начин: „В 7 дневен срок от влизане в сила на заповедта сключва договор за отстъпване право на строеж.”

§ 5. Чл. 40, ал. 3, изр. ІІ се изменя по следния начин: „В 7 дневен срок от влизане в сила на заповедта сключва договор за отстъпване право на надстрояване и/или пристрояване.”

§ 6. Чл. 40, ал. 4, изр. ІІ се изменя по следния начин: „В 7 дневен срок от влизане в сила на заповедта сключва договор за отстъпване право на надстрояване и/или пристрояване.”

§ 7. Чл. 48, ал. 4 се изменя по следния начин: “Правоимащите могат да подават заявление за придобиване правото на собственост върху общинската земя до кмета на общината. В случаите по ал. 3 заявлението се подава от всички правоимащи лица. Към заявлението се прилагат следните документи: документ за собственост, договор за учредено право на строеж, както и други документи доказващи собствеността и законността на сградата (скица, разрешение за строеж или акт за узаконяване, документи за търпимост, и др. документи удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за продажбата.)”

§ 8. Чл. 57, ал. 1, т. 3 се изменя по следния начин: “началната тръжна цена, която не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на обекта.”

§ 9. Допълва чл. 59 с нова ал. 6: „Когато е насрочен нов търг, поради неявяване на кандидати на първоначалния и на повторния търг, Общинският съвет може да намали началната тръжна цена, но не повече от 50 на сто. Началната тръжна цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на обекта.”

§ 10. Чл. 67, ал. 1 се изменя по следния начин: „Плащането на цената се извършва по посочената в тръжната документация банкова сметка в срок от 7 дни от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1, като внесеният депозит се прихваща от цената.”

§ 11. Чл. 70 се изменя по следния начин: “Участниците в търга подават жалба по реда на Административнопроцесуалния кодекс за неспазване на изискванията на неговата организация и провеждане в 14-дневен срок от датата на заповедта по чл. 66, ал. 1.”

§ 12. Чл. 81, ал. 2 се изменя по следния начин: „Когато в срока по предходната алинея не постъпи нито едно предложение, Общинският съвет може да извърши промени в условията на конкурса, включително и да намали офертната цена, но не повече от 50 на сто. Офертната цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на обекта.”

§ 13. Чл. 84 се изменя по следния начин: “Участниците в конкурса подават жалба по реда на Административнопроцесуалния кодекс за неспазване на изискванията на неговата организация и провеждане в 14-дневен срок от датата на съобщаване на заповедта за определяне на спечелилия участник.”

§ 14. Чл. 85, ал. 1 се изменя по следния начин: „Кметът на общината сключва договор със спечелилия конкурса кандидат в двуседмичен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 83, ал. 1.”

§ 15. Чл. 87, ал. 1, изр. ІІ се изменя по следния начин: „При неизпълнение на това задължение повече от 7 дни, Кметът на общината може да развали договора по общия ред.”

§ 16. Чл. 87, ал. 5 се изменя по следния начин: „Кметът на общината може да развали сключения договор по общия ред, съобразно условията на договора и ако неустойките по ал. 2 и/или ал. 3 са били начислявани в продължение на повече от 45 дни.”

Измененията и допълненията влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет-Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/