Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 551 / 13.12.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 52 от заседание
на ОбС, проведено на 13.12.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 551

ОТНОСНО: Участие на Община Лясковец в учредяването на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование „Партньорство за Лясковец” и избор на представител на общината в общото събрание на сдружението.

На основание чл.21, ал.1, т.15, чл.27, ал.5 и чл.61, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и в изпълнение на проект „С.И.Л.А. – Социалната Икономика – Лост и Алтернатива в развитието на Община Лясковец” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, „Социално предприемачество популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза” с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 4 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за участието на Община Лясковец в учредяване на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование: „Партньорство за Лясковец”, със седалище: гр.Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново и адрес на управление: гр.Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново, ул.„Бузлуджа” № 1, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

2. Избира за представител на Община Лясковец в Общото събрание на сдружението с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – кмет на Община Лясковец.

3. Оправомощава избрания представител на Община Лясковец да участва в учредителното събрание за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел, като гласува съобразно настоящото решение и в съответствие с вътрешното си убеждение.

4. На основание чл.30, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, посочва за представители на Община Лясковец в управителния орган на сдружението и издига кандидатурите на следните лица:

- Илиян Мирославов Илиев – гл.специалист „Проекти” в общинска администрация и ръководител на проект: „С.И.Л.А. – Социалната Икономика – Лост и Алтернатива в развитието на Община Лясковец” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;

- Николинка Йорданова Стратова – гл.специалист „Проекти” в общинска администрация и сътрудник по проект: „С.И.Л.А. – Социалната Икономика – Лост и Алтернатива в развитието на Община Лясковец” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;

- Иван Василев Русев – общински съветник в Общински съвет-Лясковец и председател на постоянната комисия „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и концесии”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/