Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 552 / 13.12.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 52 от заседание
на ОбС, проведено на 13.12.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 552

ОТНОСНО: Поемане на общински дълг – кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България “ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Укрепване капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление”, финансиран по грантово споразумение № BG0024-GAE-00073-E-V1-EEA FM от Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 40 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година и чл.13 и чл.14 от Закона за общинския дълг, както и в изпълнение на чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 2 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Община Лясковец да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Укрепване капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление”, финансиран от Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство, приоритетна област 2: „Развитие на човешките ресурси посредством насърчаване на образованието и обучението, укрепване на капацитета на местните власти и техните администрации в сферата на административните и публични услуги, както и демократичните процеси, които ги подкрепят” при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга – 200 000 лева (двеста хиляди лева);

• Валута на дълга – лева;

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински дълг;
• Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 13 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство и Национален фонд съгласно грантово споразумение № BG0024-GAE-00073-E-V1-EEA FM.

• Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – до 6,45% (шестмесечен ЕUROBOR + надбавка от 4.715%), такса за управление - 0,01% от стойността на кредита.

• Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Лясковец по Грантово споразумение № BG0024-GAE-00073-E-V1-EEA FM, сключено с Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство;

- Учредяване на залог по чл. 6, т. 1 от Закона за общинския дълг върху собствените приходи на общината по чл. 6, ал. 1 т. 1 от Закона за общинските бюджети (ЗОБ) и по чл. 6, т. 2 от Закона за общинския дълг върху общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от ЗОБ.

2. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да отправи искане за възстановяване на част от разходите в размер на 75% по обслужване на дълга към „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, на основание Постановление на МС №205/14.09.2010 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Лясковец да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/