Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 556 / 28.12.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 556

ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец от месец януари до края на март 2011 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Културен календар за периода от месец януари до края на март 2011 година, съгласно Приложение № 1.

2. Утвърждава План-сметка за необходимите финансови средства в размер на 5 200 лева за провеждане на проявите, включени в Културния календар за периода от месец януари до края на март 2011 година, съгласно Приложение № 2.


Приложение № 2
на Решение № 556 от 28.12.2010 г.
на Общински съвет - Лясковец

П л а н - с м е т к а
Относно: Обезпечаване с необходимите средства за провеждането на празниците, включени в Културния календар на Община Лясковец и Програма за развитие на читалищата за периода януари - март 2011 година.

Месец януари

- Възпроизвеждане на обичая Бабинден.

НЧ ”Развитие - 1894” с.Драгижево
Сума: 200 лева

Кметство с.Джулюница
Сума: 30 лева

- Любимка на спорта
НЧ ”Пробуждане - 1896”
КП”Златна есен” с.Джулюница
Сума: 300 лева

- издаване книга „Футболна и спортна Джулюница”
Кметство с.Джулюница
Сума: до 1 200 лева


Месец февруари

- Конкурс за най-хубаво домашно вино. Празничен концерт и награждаване на отличените вина.Отбелязване празника на Трифон Зарезан - ритуално зарязване и народно веселие.
Сума: 2 390 лева

- Отбелязване 138 години от гибелта на Васил Левски.
Сума: 100 лева

- Ергенска Вартоломеева сватба - традиционен празник в село Козаревец.
Сума: 300 лева


Месец март

- Национален празник на България - тържествен ритуал.
Община Лясковец
Сума: 100 лева
Кметство с.Добри дял
НЧ ”П.Р.Славейков-1903”
Сума: 100 лева
Кметство с.Джулюница
Сума: 30 лева
- Тодоров ден - традиционно конно надбягване.
Кметство с.Козаревец
Сума: 300 лева
Кметство с.Джулюница
Сума: 30 лева

-Представяне книга „Футболна и спортна Джулюница”,
във връзка с 90 години футбол в с.Джулюница.
Кметство с.Джулюница
Сума: 100 лева

Обща сума по календара : от януари до март 2011 година – 5 200 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/