Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 557 / 28.12.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 557

ОТНОСНО: Частично изменение на Решение № 448/25.03.2010 г. на Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 317/10.06.2009 г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 3 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Изменя текста на точка 1 на свое Решение № 448/ 25.03.2010 г., по следния начин:

„Условие на погасяване: Срок за погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договор за кредит № 96/23.06.2010 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/