Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 559 / 28.12.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 559

ОТНОСНО: Промяна в Решение № 504/19.08.2010 г. за приемане актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2010 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5, и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.1 от Закона за общинските бюджети, чл.11 от Закона за общинския дълг и Наредбата на Общински съвет-Лясковец по чл.9 а от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 3 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя съгласно чл.11 от Закона за общинския дълг:

1.1. Максималния размер на новия общинския дълг – 500 000 лева.

1.2. Максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната година – 1 001 922 лева.

1.3. Годишния размер на плащанията по общинския дълг, както следва:
- главница - 1 207 712 лева;
- лихви - 107 912 лева;
Общо: - 1 315 624 лева.

2. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:

2.1. Местни дейности – да ползва временен безлихвен заем от набирателната сметка и/или от ИБСФ, на основание чл.10, ал.7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, със срок на възстановяване 31.12.2011 г.

3. Приема актуализирана Инвестиционна програма за 2010 година на Община Лясковец, съгласно Приложение 5.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/