Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 560 / 28.12.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 560

ОТНОСНО: Обявяване пълна забрана върху добива на всякакъв вид дървен материал в горския фонд, собственост на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 6 гласа “за”, 7 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за обявяване пълна забрана върху добива на всякакъв вид дървен материал в горския фонд, собственост на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/