Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 562 / 28.12.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 562

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, по следния начин:
§ 1. В чл. 2, се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 7. Туристически данък;
2. Досегашната т. 7. става т. 8.

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
Алинея 1 се изменя така:
(1). Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

Алинея 2 се изменя така:
(2). Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Създават се алинеи 3-6:
(3). В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по Закона за местните данъци и такси, се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.
(4). Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината.
(5). Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за приходите.
(6). Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лева и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите случаи е общинският съвет.

§ 3. В чл.7, ал. 4 се отменя.

§ 4. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „или съответната част от него”
2. Създава се ал. 5:
(5). За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

§ 5. В чл. 11. се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
(1). Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

2. Алинея 2 се изменя така:
(2). На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

§ 6. Чл. 17. (1) се изменя така:
Чл. 17. (1). Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка, съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

§ 7. В чл. 20. отпада текста „и чл.17”

§ 8. В чл. 41 (12). След думата „шейни в размер от 50 до 150 лева“ се заменят с „шейни и превозни средства от категория L7e по Закона за движението по пътищата в размер от 67 лева.

§ 9. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така:
(1). Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

2. Създава се ал. 3:
(3). Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

§ 10. Чл. 52 ал. 1 т. 2. се изменя така:
Чл. 52 (1) 2. Физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 – 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага.

§ 11. Създава се нов раздел „Раздел VІ. Туристически данък.
Чл. 57. (1). С туристически данък се облагат нощувките.
(2). Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(3). Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
(4). Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
(5). Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Чл. 58 (1). Общинският съвет определя размера на данъка в граници от 0,20 лева до 3,00 лева за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на средствата за подслон и местата за настаняване.
(2). Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.
(3). Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
(4). Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.
(5). Разликата по ал. 4 се определя по следната формула:
Р = (РДхПКхДх30/100) – ДД,
където:
Р е разликата за внасяне;
РД - размерът на данъка по ал. 1;
ПК - пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване за календарната година;
Д - брой дни в годината;
ДД - сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.

Чл. 59. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма.

§ 12. В приложение № 2 към чл. 56, т. 21. „Отдаване на видеокасети под наем”, след думата „видеокасети“ се добавя „или записи на електронен носител“.

§ 13. В Преходни и заключителни разпоредби §1 се изменя така:
„§ 1. Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти за 2011 г. до 31 януари 2011 г. В случай че в този срок не са определени нови размери, за 2011 г. се прилага размерът на данъка върху недвижимите имоти, действащ към 31 декември 2010 г.”

§ 14. Създава се § 14 със следното съдържание:
„§ 14. (1). Общинският съвет определя размерите на туристическия данък за 2011 г. до 31 януари 2011 г.
(2). Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:
1. категория 1 звезда - 0,60 лева за нощувка;
2. категория 2 звезди - 0,80 лева за нощувка;
3. категория 3 звезди - 1,00 лева за нощувка;
4. категория 4 звезди - 1,00 лева за нощувка;
5. категория 5 звезди - 1,00 лева за нощувка.
(3). Декларацията по чл. 61р, ал. 5 не се подава за предоставените нощувки през 2010 г.”

§ 15. Създава се § 15 със следното съдържание:
„§ 15. Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон и местата за настаняване, в срок два месеца от влизането в сила на този закон предоставят писмена декларация с информация за броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за туризма. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма вписва данните в Националния туристически регистър по чл. 58 от Закона за туризма в срок до 31 март 2011 г.”

§ 16. Създава се § 16 със следното съдържание:
„§ 16. Настоящето изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец влиза в сила от 1 януари 2011 г.„

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/