Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 43 / 26.01.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 43

ОТНОСНО: Отдаване под наем части от имоти - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, във връзка със заявление с вх.№ ОС-213/12.01.2012 г. от “Мобилтел” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Илинден, ул. “Кукуш” № 1 и становища на кметовете на Кметство Мерданя и Кметство Джулюница.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на следните обекти:

1.1. Помещение, с площ 17 кв.м, находящо се на втория етаж в югозападната част на сградата на Кметство Мерданя, община Лясковец, пл.„Свобода” № 5, както и възможност за инсталиране на необходимите антенно-фидерни съоръжения на покрива на същата сграда при начална месечна наемна цена - 266.87 лева (двеста шестдесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки).

1.2. Помещение, с площ 6 кв.м, находящо се в часовниковата кула на покрива на сградата на Кметство Джулюница, община Лясковец, ул. „Цар Освободител” № 8, както и възможност за инсталиране на необходимите антенно-фидерни съоръжения на покрива на същата сграда при начална месечна наемна цена – 266.87 лева (двеста шестдесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки).

2. Разходите, свързани с ползване на обектите са за сметка на наемателя.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на търга по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/