Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 45 / 26.01.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 45

ОТНОСНО: Предложение за предвиждане на средства в бюджета на Община Лясковец за ремонт на покривната конструкция на Музея на гурбетчийското градинарство.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Възлага на кмета на Община Лясковец, чрез комисия да проучи необходимостта от ремонт на покривната конструкция на Музея на гурбетчийското градинарство и след остойностяването му, да предприеме необходимите действия.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/